Profil společnosti


Základní informace
Něco o historii
Naše vize a cíle
Yazaki celosvětově
Životní prostředí
Politika kvality
Sponzoring
Zákazníci

Home > Profil společnosti > Životní prostředí

Jsme držiteli certifikátů
ISO 14001:2015 a OHSAS 18001 : 2007

Životní prostředí nám není lhostejné


Součástí úspěšného podnikání je mimo jiné vědomí odpovědnosti k životnímu prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci.

Naše společnost je držitelem certifikátů ISO 14001:2004 a OHSAS 18001 : 2007 a vynakládá maximální úsilí na ochranu všech pracovních míst před pracovními riziky a na ochranu všech zaměstnanců před pracovními úrazy.

Společnost má vytvořena hodnocení pracovních rizik, která jsou každoročně minimalizována. Každý měsíc provádí rozbor pracovní úrazovosti a zavádí nápravná opatření.

Jsou prováděna také měření fyzikálních a chemických škodlivin při změnách, zavádění výrobních procesů a nových technologií.

Společnost rovněž poskytuje osobní ochranné pracovní prostředky zaměstnancům, jejichž pracovní pozice to vyžadují. Je vybudován systém školení a přezkoušení pracovníků jednotlivých profesí pro zvýšení bezpečnosti práce.

Vedení společnosti pravidelně vyhodnocuje účinnost systému EHS s ohledem na požadavky zákazníka a zainteresovaných stran a navrhuje nápravná opatření.